สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สร้างทักษะฝีมือ สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ ให้กับแรงงาน รองรับชีวิตวีถีใหม่ (New Normal)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สร้างทักษะฝีมือ สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้
ให้กับแรงงาน รองรับชีวิตวีถีใหม่ (New Normal)

รถยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทุก ๆ 6 เดือน ผู้ขับขี่จะต้องนำรถยนต์ของตนเข้ารับการบำรุงรักษาและตรวจเช็คระยะให้มีสภาพความพร้อมต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นขณะขับขี่และผู้อื่นตลอดเวลาหากรถยนต์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ รุ่นที่ 1/2564 ระยะเวลาฝึก 280 ชั่วโมง และฝากฝึกในกิจการ 1 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือ และสร้างอาชีพให้กับกำลังแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จำนวน 5 คน โดยกำหนดแนวทางภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด – 19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งจุดกดเจล พร้อมจุดคัดกรองและบันทึกประวัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด – 19 และจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง ในการฝึกอบรม
นายโสภณ แข็งแรง เป็นผู้รับการฝึกคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตนเองมีความสนใจและต้องการฝึกทักษะฝีมือช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ และจะนำความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับถ่ายทอดจากครูฝึกฝีมือแรงงาน ที่มีความรู้ ความชำนาญ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ไปพัฒนาและต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ดูแลครอบครัว ของตนเองให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รองรับชีวิตวีถีใหม่ (New Normal)
หากสนใจจะสมัครฝึกอบรมแบบ Online อาทิ การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ การผลิตสื่อโฆษณาและ หนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือแบบ Offline อาทิ ช่างสีรถยนต์ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฯลฯ สามารถติดต่อ โทรศัพท์ 0 2315 3799 , 0 2315 3800 หรือเว็ปไซต์ www.dsd.go.th หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขที่ 1039 ม. 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อ่านแล้ว527 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.