“สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ประสานความร่วมมือมาตรฐานการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ประสานความร่วมมือมาตรฐานการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชังจังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ
          นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความคุ้มครอง ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน การสร้างโอกาส การสร้างหลักประกันที่ครอบคลุม เหมาะสม กับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มอาชีพ รวมทั้ง ผู้สูงวัย ให้มีความมั่นคงในชีวิต จะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมให้กับพี่น้องผู้ประกันตน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมผู้สูงวัย อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทั้งเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจาการทำงาน สำหรับการดำเนินการจัดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ในปี 2563 นี้ กำหนดจัดสัมมนาทั้งหมด จำนวน 4 รุ่น ล่าสุดรุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับสัมมนาจำนวน 120 คน จากจังหวัดภาคตะวันออก 10 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนาระบบ การประสานงานความร่วมมืออันดี พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล โดย หัวข้อในการสัมมนาได้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนากฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนได้รับการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน ได้รับความสะดวก พึงพอใจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ที่กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชากรวัยแรงงานอีกด้วย

อ่านแล้ว258 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.