ร้อยเอ็ด…กสทช.เปิดอาคารสำนักงาน เขต 21 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่รัยผิดชอบ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
     ร้อยเอ็ด...กสทช.เปิดอาคารสำนักงาน เขต 21 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่รัยผิดชอบ
     วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา และเปิดสำนักงาน กสทช.เขต 21 (ร้อยเอ็ด) โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
     พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภค  กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ มีภารกิจในด้านการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการจากกิจการที่ สำนักงาน กสทช. กำกับดูแล ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นสำนักงาน กสทช. ภาค จำนวน 4 แห่ง และสำนักงาน กสทช. เขตในสังกัดของสำนักงาน กสทช. ภาค รวมจำนวน 21 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของกิจการสื่อสาร อันมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการผลักดันไปสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน กสทช. เขต 21 (ร้อยเอ็ด) ขึ้น โดยมีภารกิจในการให้บริการดังนี้

ด้านการออกใบอนุญาต เช่น กิจการวิทยุสมัครเล่น (AR) กิจการความถี่เพื่อประชาชน (CB) ใบอนุญาตค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นต้น การรับเรื่องร้องเรียนในกรณีเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สำนักงาน กสทช. กำกับดูแล เพื่อให้สมารถเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ ความไม่เหมาะสมของเนื้อหารายการในการจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์เป็นต้น การคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม และกำกับดูแลการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และ ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน พัฒนา/ปรับเปลี่ยนระบบการใช้เทคโนโลยีจากระบบอะนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกหลายรูปแบบในการรับชมสื่อโทรทัศน์ที่มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการคืนความสุขให้ประชาชน

 ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เขต 21(ร้อยเอ็ด) ตั้งอยู่อาคารพาณิชย์ เลขที่ 287/51-52 หมู่ที่ 7 ตลาดเอราวัณสแควร์ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีนายประเวช จันทร์ฉาย เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 21 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
จิดาภา แก่นนาคำ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว116 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.