ร้อยเอ็ด พิธีมอบภาพวาดฝีหัตถ์ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ร้อยเอ็ด พิธีมอบภาพวาดฝีหัตถ์ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
       เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในการประชุมมีพิธีมอบภาพวาดฝีหัตถ์ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่คณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด
      นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โดยภาพวาดฝีพระหัตถ์ แบ่งป็น 4 แบบ ประกอบด้วย แบบที่ 1 เกษตรกรกำลังช่วยกันร่วมมือร่วมใจ ปั้นโคก สร้างหนอง และทำนา โดยได้น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จรพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแบบอย่าง พร้อมพระราชทานข้อความว่า โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง งานเสร็จเป็นรูปธรรม นามธรรมอิ่มเอิบ สบายใจ 15 ส.ค. 63 แบบที่ 2 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์พืชผลทางการเกษตรที่ได้ลงกล้าเพาะปลูกผลิดอกออกผลเบ่งบานอย่างสดใส พร้อมพระราชทานข้อความว่า โคกหนองนากับความสุขสดใส We are farmers together 17 ส.ค. 63 แบบที่ 3 เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ความเขียวขจีสดใสของธรรมชาติ และพระราชทานข้อความว่า เรารักธรรมชาติ เราสร้างสรรค์ในงานเกษตร โคกหนองนา เพื่อความอุดมสมบูรณ์และความสดใสทั้งกายและใจ Happy farmers 19 ส.ค. 63 แบบที่ 4 พระราชทานข้อความว่า ความสดใส สดชื่นของโคกหนองนา และ ความสุขและอบอุ่น ในบ้านบนโคกหนองนา 3 ก.ย. 63
    ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาใช้ในชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน โดยได้นำเนินโครงการนำร่องร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และได้ขยายผลความสำเร็จ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น

/

////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว78 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.