ร้อยเอ็ด…มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้สำเร็จการศึกษา คณะศาสนศาสตรบัณฑิต , รัฐศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิต ,รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมพระราชธรรมานุวัตร พร้อมด้วยญาติ พี่ น้อง มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานในพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และญาติๆ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ , ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งเพื่อ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงนับเป็นเกียรติประวัติ และศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเป็นจำนวนมาก
พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2563 ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาสาขาศาสนศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต , ศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน 158 รูป/คน และสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 3 รูป คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 4 คน รวม 165 รูป/คน มีผู้ได้รับประทานปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 23 รูป/คน และเกียรตินิยมอันดับสอง จำนวน 18 รูป/คน


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว185 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.