ร้อยเอ็ด มูลนิธิไทยรัฐ จัดสัมมนาความเป็นพลเมืองดี ให้แก่ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด มูลนิธิไทยรัฐ จัดสัมมนาความเป็นพลเมืองดี ให้แก่ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 
    เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เป็นประธานเปิดการสัมมนาความเป็นเมืองดี และบรรยายพิเศษ ให้แก่ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา คณะครูเข้าร่วมเป็นเกียรติ
   นางจิรา จิตชาญวิชัย ข้าราชการบำนาญวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อดีตครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ ผู้ดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า บริษัท วัชรพล จำกัด หรือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ดำเนินการโครงการความเป็นพลเมืองดี ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี ให้คณะครูไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับอัตลัษณ์ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นพลเมืองดีตามวิลีชีวิตประชาธิปไตย สามารถความรู้ที่ได้รับไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ สันติสุข และเสรีภาพ เพื่อความสบสุขในสังคม ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นพลเมืองดี ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาและทำความดีตามรอยพ่อ นำไปไข้จัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน
      การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 84 คน จาก 28 โรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะทำงาน จำนวน 100 คน กำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 คณะครูผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้จาก นางจิรา จิตชาญวิชัย ข้าราชการบำนาญวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อดีตครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี นางยุวดี เสือใหญ่ และคณะ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และคณะสงฆ์

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว143 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.