ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต 12-13 พ.ย.63

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.ชัยรัตน์  จำนงค์การ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต 12-13 พ.ย.63

วันพฤหัสบดีที่ 12พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เมื่อเวลา09.00 น.ดร.ชัยรัตน์  จำนงค์การ เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)วัดวิมลภาวนาราม  ตำบลบางโพธิ์เหนือ  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต ในวันนี้ มีนักเรียนเข้าอบรมจำนวน230คนและครู10คน

จากนั้นนักเรียนรับฟังบรรยายธรรม พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย ส่วนในวันที่13พย.62 ก็จะมีนักเรียนชัน ป.4-6 จำนวน 260คนและครูจำนวน15คน

ดร.ชัยรัตน์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) จึงเล็งเห็นว่าการจัดโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เด็กๆเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีแนวคิดที่สร้างสรรค์ในด้านจิตใจที่ดีงาม

เช่นคุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องซึ่งบุคคลควรยึดมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ  การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ และอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรม คือ จริยธรรมที่นำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ

       ส่วนจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติที่เกิดจากคุณธรรม กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ทำได้ในทางวินัยจนเกิดความเคยชินมีพลังใจ มีความตั้งใจแน่วแน่จึงต้องอาศัยปัญญา  และปัญญาอาจเกิดจากความศรัทธาเชื่อถือผู้อื่น ในทางพุทธศาสนาสอนว่า จริยธรรมคือการนำความรู้ ความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตต่อไป

อ่านแล้ว133 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.