ร้อยเอ็ด…ติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด…ติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมการติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
นาย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ปรากฏการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกระทบต่อการการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหว จึงได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแนวทางการดำเนินของศูนย์ติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน มีดังนี้ หากมีการจัดการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มมวลชนที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหว เมื่อผู้รับแจ้งตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 อนุญาตให้จัดการชุมนุมได้ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนในท้องที่นั้นทราบ และแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานศูนย์ติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนทราบ เพื่อกำหนดจัดการประชุมติดตามสถานการณ์ต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งการชุมนุม ให้ศูนย์ติดตามสถานการณ์การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน จัดให้มีการประชุมโดยด่วน เพื่อปรึกษาหารือ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ สรุปสถานการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว171 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.