ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ตอนที่ ๒

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๓  ” ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย “

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 วันศุกร์นี้…..(ตอนที่ ๒ ) ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ” 

” สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ” กองพลทหารราบที่ ๙ จากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม๒๕๖๒ นับเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย และสร้างความปลื้มปีติให้ปวงชนชาวไทยด้วยเป็นวันที่ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี โดยสมบูรณ์ พระองค์พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า… “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธาน และพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อจะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

        ท่านผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 

( ตอนที่๑ ) …รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้นำเสนอพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔  อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พลตรี ฐกัด หลอดศิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างกองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

และประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ เปิดอย่าง

เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

     วันศุกร์นี้..( ตอนที่ ๒ ) รายการคืนคุณให้แผ่นดินพาท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้ป่า ๓ 

อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างกองพลทหารราบที่ ๙ ในพื้นที่ จำนวน ๒๘ ไร่โดยได้รับเกียรติจากท่านพันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ พันเอก ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ 

พาท่านผู้ชมทางบ้านเยี่ยมชมในศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ โดยได้จัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้เป็น ๑๓ สถานีได้แก่

การการทำดินจากใบไม้ การทำปุ๋ยอินทรีย์

การเพาะพันธุ์กล้าไม้  

การทำคลองไส้ไก่ 

หลักการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

การปลูกพืชสมุนไพร

และการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

การเลี้ยงสัตว์  

การทำนาใช้น้ำน้อย 

การเผาถ่าน  

การทำน้ำส้มควันไม้  

การทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้  การทำอาหารปลาและปุ๋ยจากมูลกระต่ายและบทสรุปของศูนย์เรียนรู้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์4 อย่าง คือ การปลูกป่า ๓อย่าง ได้ประโยชน์ ๔อย่าง  ได้ไม้ทำที่อยู่อาศัย  ไม้กินได้ ไม้ใช้สอย  ประโยชน์อย่างที่ ๔ คือได้การอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ได้ปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน ตลอดไป

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

๑.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน การสืบสาน รักษา และต่อยอดในเรื่องการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ 

๒.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ฟอกอากาศ ลดโลกร้อน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

๓.สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบ วนเกษตร ผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดโดยมีต้นไม้เป็นหลัก

 เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔.เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ป่า แจกจ่ายให้ประชาชนโดยทั่วไป

๕.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า หลักการปลูกป่า การขุดคลองไส้ไก่ การเลี้ยงสัตว์ และบทสรุปถึงประโยชน์จากการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

๖.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

๗.เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่าพลาดติดตามชมศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ ประโยชน์ ๔ อย่างในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 30  ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการ

 CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว183 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.