” ปลูกป่าได้อะไร… ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศวันศุกร์นี้…ที่นี่มีคำตอบ “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

” ปลูกป่าได้อะไร… ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศวันศุกร์นี้…ที่นี่มีคำตอบ “

” ศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙
ปลูกป่าได้อะไร ที่นี่มีคำตอบ “
ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
1.ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.สร้างองค์ความรู้ในรูปแบบวนเกษตร ผสมผสานการปลูกพืชหลายชนิดโดยมีต้นไม้เป็นหลัก เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าของภาคตะวันตก
4.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่า การปลูกป่า การขุดคลองใส้ไก่ การปลูกพืชสมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การทำดินจากใบไม้ การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ให้กับกำลังพล และประชาชนโดยทั่วไป
5.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม
6.เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ช่วยอนุรักษ์ดิน ต้นน้ำลำธาร ฟอกอากาศ และลดโลกร้อน
ซึ่ง กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ได้ดำเนินโครงการโดยใช้พื้นที่ จำนวน ๒๘ ไร่ จัดแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ เป็น ๑๓ พื้นที่ ได้แก่ การทำดินจากใบไม้ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การทำคลองไส้ไก่ หลักการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกพืชสมุนไพรและการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ การทำนาใช้น้ำน้อย การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ การทำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ การทำอาหารปลาและปุ๋ยจากมูลกระต่าย และบทสรุปถึงประโยชน์จากการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
สำหรับวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้จัดกำลังพลของหน่วยเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานจากวนเกษตรเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก และที่สำคัญ คือ ได้รับคำชี้แนะจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ที่ได้กรุณามอบแนวทาง ตรวจเยี่ยม ให้ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตลอดห้วงการดำเนินโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

” ปลูกป่าได้อะไร ที่นี่มีคำตอบ “

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน๒๕๖๓
ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ และผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้ ป่า๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙ ณ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง กองพลทหารราบที่ ๙
พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ
ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ผู้ดำเนินโครงการการเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่างกองพลทหารราบที่ ๙

พันเอก ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙
ผู้ช่วยผู้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔อย่างกองพลทหารราบที่ ๙

อย่าพลาดติดตามชมศูนย์การเรียนรู้ป่า ๓ ประโยชน์ ๔ อย่างในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว305 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.