ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ นำทีมนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24(บ้านดุสิตธานี)และเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ นำทีมนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24(บ้านดุสิตธานี)และเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 5 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 15 คน ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนตามระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมระดับตำบล ครั้งที่ 2 โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรผู้นำ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อ.ก.ม.) เกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกข้าว ทุเรียน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสินค้าเกษตร และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมเวที จำนวน 25 ราย และใน วันที่ 6 ต.ค. 63 ได้ลงพื้นที่ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดเวทีชุมชนตามระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมระดับตำบล ครั้งที่ 2

โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรผู้นำ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อ.ก.ม.) เกษตรกรต้นแบบ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว แปลงใหญ่พืชผัก แปลงใหญ่กล้วยไม้ และกลุ่มส่งเสริมอาชีพการกษตร ในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ เข้าร่วมเวที จำนวน 25 ราย โดยมีนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24 (บ้านดุสิตธานี) สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 5 ท่าน นำทีมโดย ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ซึ่งจากการจัดเวทีชุมชนครั้งนี้ จะได้มีการขยายผลจัดเวทีชุมชนเพื่อทำแผนพัฒนาการเกษตรในทุกอำเภอ พร้อมประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ของพี่น้องเกษตรกร ต่อไป

อ่านแล้ว293 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.