แนวทางพระราชดำรัส

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

แนวทางพระราชดำรัส

……จะต้องสร้างฝายเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก่อนที่น้ำนั้นจะไหลลงสู่ลำน้ำใหญ่….

” กองทัพภาคที่ ๑ โดยกองกำลังสุรสีห์..ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ฉก.จงอางศึก และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “

 โครงการสำนึกรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม ณ หมู่ที่ 3 บ.ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นพระราชกุศล

 สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัย ภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาภัยแล้ง หรือ ภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูที่ป่าต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์
 มีความหลากหลายทางชีวภาพ วิธีการหนึ่งที่สำคัญและได้ผลดี คือ ฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและมีสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ในโอกาสนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ได้ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก และศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยได้รับการเกียรติวิทยากรกิตติมศักดิ์ พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกและมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรม บริเวณต้นน้ำลำธาร ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำของราษฎรในท้องถิ่น

 2. เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เดิมไว้ และเสริมในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมความผันแปรของอากาศ

 3. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น

 4. เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตก
ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชาตรี จันทร์วีระชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์

พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๙
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๙
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

จิตอาสาพระราชทาน

ส่วนราชการในท้องถิ่นกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน

และพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงพร้อมน้องๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
หมู่ที่ ๓ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

….หากต้องการควบคุมสายน้ำอันหลากเชี่ยวให้ได้อยู่มือแล้วหล่ะก็…ท่านจะต้องควบคุมขุนเขาให้ได้เสียก่อน..
ขงจื้อ

อย่าพลาดติดตามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว311 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.