วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสีแก้ว พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านเมืองสีแก้ว สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน (บวร On Tour)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสีแก้ว พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านเมืองสีแก้ว สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน (บวร On Tour) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ วัดบ้านเมืองสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นางนรินลักษณ์ แน่นอุดร ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ โดยมีพระวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีชาวชุมชนบ้านสีแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมด้วยผ้าพื้นเมืองเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของชาวชมุชนบ้านสีแก้ว แต่ดั้งเดิมสืบทอดกันมา

นางนรินลักษณ์ แน่นอุดร ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วัดบ้านเมืองสีแก้ว เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่จะตั้งมาตั้งแต่ปี 2561 มีการจัดกิจกรรมชุมชนครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติและการรักษาสืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเมืองสีแก้ว ให้พัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน อย่างยั่งยืน พร้อมรับชมหมอลำกลอน ลำแคน ศิลปะพื้นบ้านของชาวชมชนสีแก้ว และชุมชนแห่งนี้ขึ้นชื่อเป็นแหล่งผลิตแคน และโหวด คุณภาพดี เป็นเครื่องดนตรีอีสานมาอย่างยาวนาน

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว180 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.