กต.ตร.จว.นนทบุรี ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด สมทบเงินโครงการ 1 แสนบาท

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

 กต.ตร.จว.นนทบุรี ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด สมทบเงินโครงการ 1 แสนบาท

    นนทบุรี : วันที่ 7 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย โดยมีนายวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิการต่อต้านทุจริต ประชุมร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนายกระดับหมู่บ้านช่อสะอาด โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศบาลนครนนทบุรี และ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี ( ภาคประชาชน ) และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเสวนาในงานดังกล่าว 

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้เวทีแลกเปลี่ยน และช่วยในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สัมคม เพื่อให้ตะหนักและรับผิดชอบต่อประเทศและสังคม นำไปสู่สังคมสุจริต ซึ่งฐานรากที่สำคัญต้องมาจากการมีส่วนรวมและเยาวชนร่วมมือกันในการสร้างเครือข่าย ภายหลังการประชุมสัมมนาดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนในการดำเนินการของโครงการเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท 

 กิจกรรม “พัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย” นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัด

    จากนั้นได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง สมาชิกรัฐสภา ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนายกระดับหมู่บ้านช่อสะอาด” , การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย” พร้อมการบรรยายพิเศษเพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต-ต่อต้านการทุจริต-รักษ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่ประชาชนและเยาวชนจำนวนกว่า 300 คน

อ่านแล้ว227 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.