ร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บ้านเลขที่ 141 บ้านดงครั่งใหญ่ หมู่ 3 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และชาวบ้านดงครั่งใหญ่ ร่วมมอบ
  นางนงรัตน์  คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรการกุศล ที่มีภารกิจในการ บรรเทาทุกข์ และให้ความช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และให้ผู้ประสบความทุกข์ร้อน ด้านที่อยู่อาศัย ได้มีบ้านที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย อันจะสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัวต่อไป โดยใช้งบประมาณของ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อชื้อวัสดุในการสร้างบ้าน หลังละ 130,000 บาท ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 หลัง และซ่อมแซมบ้าน จำนวน 20 หลังๆละ 30,000 บาท โดยใช้แรงงานในการก่อสร้างบูรณาการจาก นายอำเภอ ส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ในพื้นที่ จนวันนี้อำเภอเกษตรวิสัย  สามารถสร้างบ้านให้กับ นายสำรอง ทุมภู จนสำเร็จเรียบร้อย และเป็นบ้านที่สวยงาม มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การก่อสร้างบ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับแสดงออกให้เห็นถึง ความรักความสามัคคีปรองดอง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเอื้ออาทรของคนในสังคมและในชุมชน เมื่อได้รับมอบบ้านแล้ว ขอให้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างอบอุ่น มีความรักความสามัคคีตั้งใจประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงครอบครัว และจิตอาสาที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สืบไป

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว172 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.