ร้อยเอ็ด …นายอำเภอโพธิ์ชัย ชวนชาวบ้านลงแขกดำนา สืบสานวิถีชาวนาแบบดั้งเดิม สร้างสุขที่ทุ่งนา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด …นายอำเภอโพธิ์ชัย ชวนชาวบ้านลงแขกดำนา สืบสานวิถีชาวนาแบบดั้งเดิม สร้างสุขที่ทุ่งนา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ประธานกิจกรรมลงแขกดำนาสืบสานวิถีชาวนาแบบดั้งเดิม สร้างสุขที่ท้องทุ่งนา ของ นายเสงี่ยม คำบุญเหลือ หมู่ที่ 13 บ้านคำเจริญ. ต.คำพอุง(คำ-พะ-อุง) อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเกษตรชาวนา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายเรื่องศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า การปลูกข้าวของชาวนาอำเภอโพธิ์ชัย มี 2 วิธี เป็นส่วนมาก คือ นาดำ กับนาหว่าน คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรอำเภอแนะนำในการปลูกข้าว นาหว่าน ให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 15 – 20 กิโลกรัม ต่อ ไร่ นาดำ ให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 5 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ใช้ต้นกล้าหลุมละ 2-3(กลีบ) ดำนาด้วยคน ชาวนาจะใช้กล้าอายุ 25 วัน ขึ้นไป ระยะห่างกัน 1 ฟุต เพื่อแตกกอ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วิถีชาวบ้าน(โบราณขณะปักดำนา)จะมีการละเล่นร้องเพลงเป็นที่สนุกสนานและเพลิดเพลินเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อย ได้ และสืบสานเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลาน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแนวใหม่ในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงในด้านอาหาร กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันดำนากันไป ฟังหมอลำอี หมอแคนอีสาน กันไปอย่างรื่นเริง มีความสุข กันถ้วนหน้า

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว215 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.