ร้อยเอ็ด…ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการอีก 4 กระทรวง ติดตามตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวง 4 กระทรวง เดินทางตรวจราชการติดตามแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด แบบบูรณาการ ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูล ในการตรวจติดตามในครั้งนี้ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการ ตามแผนงานโครงการของจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ประเด็นสำคัญประกอบด้วย การพัฒนาชุมชนเมืองบ้านมั่นคง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน อำเภอพนมไพร และการก่อสร้างธนาคารน้ำให้ดิน ที่ หนองฮีโมเดล ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจราชการกระทรวงแบบบูรณาการอีก 4 กระทรวง ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย ทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางลลิดา จิระนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงร่วมให้ข้อมูล โดยติดตามตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ได้แก่การสร้างมูลค่า การพัฒนาชุมชนเมือง การจัดการที่ทำกินให้ชุมชน การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและหลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ติดตามผลความคืบหน้าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใชกระบวนการ Government การติดตามการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระราชปณิธานของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น /////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว201 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.