” ศาสนาทุกศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดี “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   ข่าวประชาสัมพันธ์

” ศาสนาทุกศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดี ”

 "  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการเดินทางทำบุญไหว้พระประธานพระพุทธธรรมปาลิศรและโบสถ์อายุมากกว่า 100 ปี  กวาดลานพระอุโบสถ วัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม 2 พิธีกรดำเนินรายการ สุรีย์พร ดวงทอง , ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…เสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในแต่ละสัปดาห์…คว้าไม้กวาดทางมะพร้าวเดินทางไปจังหวัดลพบุรีเพื่อทำบุญและกราบมนัสการ พระครูสาธุกิจบริหาร เจ้าอาวาสวัดบางลี่ พร้อมกวาดลานพระอุโบสถทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด เก็บเศษขยะบริเวณรอบๆ วัด และบริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสวยงาม
ณ วัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี

ศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใช้ประกอบในการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะศาสนามีคุณค่ามากมายต่อมนุษย์ในด้านจิตใจซึ่งถือว่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ เป็นที่พึ่งทางใจทำให้มนุษย์ไม่อ้างว้างเวลาประสบปัญหาในชีวิต ผู้มีปัญหาย่อมสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาซึ่งตนนับถือและเลื่อมใสศรัทธานำพาชีวิตให้ไปสู่เป้าหมาย ที่ตนได้ตั้งไว้ ศาสนิกชนทุกศาสนาคงไม่ตกเป็นเครื่องมือของอำนาจใฝ่ต่ำ เพราะคำสอนทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี สอนให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง เป็นเครื่องแยกมนุษย์ออกจากสัตว์ ศาสนาจึงเป็นเหมือนประทีปส่องโลกเราให้สว่างไสวด้วยความรู้แจ้ง และยังสอนให้มนุษย์รักสามัคคี มีความยุติธรรมต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง รักความเมตตากรุณา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทต่อกัน เมื่อพิจารณาหลักธรรมของศาสนาต่างๆ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกันในการปลูกฝังความเป็นคนดี และศาสนิกชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว262 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.