“รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคกลาง (25 จังหวัด) ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเครือข่าย กทบ.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคกลาง (25 จังหวัด) ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเครือข่าย กทบ.

ตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เน้นให้ความสำคัญกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านนโยบาย Local Economy จากนี้ไปกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเน้นพัฒนาคุณภาพสมาชิก ทั้งการผลิต การสร้างรายได้และลดรายจ่าย การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศได้เอง

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เดินทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคกลาง (25 จังหวัด) ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคกลาง (25 จังหวัด) ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย โดยมี นายสุเนตร วังกรานต์ ประธาน พร้อมด้วย  นายณัฏฐนันท์ สุรภาอรรถวิชญ์ รองประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายสมจิต โชติพืช เหรัญญิก, นางสาวปิ่น รุจยากรกุล เลขานุการ, นายปรเมศร์ อย่างธารา ผู้ช่วยเลขานุการ, นายวิโลด หลำเล็ก ประชาสัมพันธ์, นายสุรชาติ กันนิ่ม กรรมการ, นายวงศ์เดชา ปัญญาพร กรรมการ เป็นต้น และมีนางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมในการประชุมและให้การต้อนรับ โดยได้เชิญสมาชิกเครือข่ายภาคกลาง 25 จังหวัด มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และให้แนวทางการทำงานร่วมกับ สทบ. ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทิพยเนตร สมาคมส่งเสริมการเกษตรสุพรรณบุรี (ชาวไร่อ้อย) ตำบลย่านยาว

อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)

ภาพ-ข่าว : กฤษติน นิลมานนท์

#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์

#T.Newsman007Online

อ่านแล้ว221 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.