“ การลาดตระเวนของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์ ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ การลาดตระเวนของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์ ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก “

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก มาเยี่ยมเยียนกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรสีห์และพี่น้องประชาชนชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยงในพื้นที่
ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านพุระกำ
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พันเอก วินิจ สว่างเนตร
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

พันเอก เพรียว เลี้ยงชีพชอบ
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

กกล.สุรสีห์ รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้านภาคตะวันตก ๔ จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑
คือ จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คิดเป็นความยาว
ตลอดแนวชายแดนประมาณ ๘๔๖ กิโลเมตร โดยมีเทือเขาตะนาวศรี เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศเมียนมา

 • สำหรับภารกิจของ กกล.สุรสีห์ จะปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการ คือ

๑. การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน โดยการแบ่งกาลังควบคุมพื้นที่ตามแนว ชายแดน จานวน ๔๖ ฐานปฏิบัติการ และการลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อไม่ให้มีการ รุกล้ำอธิปไตยจากกำลังทหารของประเทศเพื่อนบ้าน และ กองกำลังที่ไม่ทราบฝ่าย โดยในฐาน ปฏิบัติการบางแห่งนั้น การเดินทางมีความยากลาบากต้องส่งเสบียงอาหารทางอากาศยาน เช่น ฐานปฏิบัติการต้นน้ำสุริยะ ฐานปฏิบัติการ
ใจแผ่นดิน และบางแห่งต้องใช้สัตว์บรรทุก
ต่าง ๆเพื่อขนส่ง
เพื่อขนส่งเสบียงอาหารไปให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการ

๒. การจัดระเบียบพื้นที่ และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ด้วยการจัดตั้ง จุดตรวจ/จุดสกัด แบบประจำที่และไม่ประจำ
ที่ บริเวณเส้นทางสำคัญ ทั้งทางบกและทางน้ำจำนวน ๓๗ จุดตรวจทางบก ๒ จุดทางน้ำโดยมีผลการจับกุมการกระทำผิดทางกฎหมาย
ได้แก่ ยาเสพติด
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นต้น เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ให้เกิดความเรียบร้อย

๓. การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำการพบปะพัฒนา ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บังคับหน่วยทหาร และผู้นำชุมชนของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งตามแนวชายแดน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน

นอกจากภารกิจทั้ง
๓ ประการแล้ว ยังมีภารกิจการร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน และจิตอาสา“เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ ตลอดแนวชายแดน อาทิ
เช่น สร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎร์ ที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ จัดกิจกรรมปลูกป่า, กิจกรรมสร้างฝาย สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับ แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าไม้
โดย กกล.สุรสีห์
ได้จัดกำลังเป็น ๓ หน่วยเฉพาะกิจ
ในการควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย

 • หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กำกับดูแลพื้นที่ใน จังหวัดกาญจนบุรี
 • หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กำกับดูแลพื้นที่ใน จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี
 • หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกำกับดูแลพื้นที่
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  คุณสุรีย์พร ดวงทอง
  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

อ่านแล้ว427 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.