■ สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและบรรยายพิเศษศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

■ สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมและบรรยายพิเศษศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

“ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความมีระเบียบวินัยอันดี ความเพียร ความรักสมัครสมานของประชาชน คือ หัวใจของการดำรงรักษาประเทศ ในสภาวการณ์ความปรกติใหม่ (New Normal) ที่กำลังดำเนินอยู่”
อ.พุทธมณฑล
25 มิ.ย. 63

■ บ่ายวันนี้ (25 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วุฒิสภา

สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่านแล้ว374 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.