รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 “ มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คลิป… 19 นาที

“ มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี “

การปฎิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑

การปฎิบัติงานของกอ.รมน.ภาค ๑ ปี ๒๕๖๓ เป็นการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นความมั่นคง ที้กำหนดให้ กอ.รมน. รับผิดชอบ ในอำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ปฎิบัติการ และกำกับดูแลในการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ แผนย่อยด้านการป้องกันประเทศ และแก้ไขปัญหา ที่มีผลต่อความมั่นคง และแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง แบบองค์รวม
ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๓ กอ.รมน.ภาค ๑ มีผลปฎิบัติงานภายใต้นโยบายและกรอบปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก กอ.รมน. รวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญดังนี้

  • การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
  • การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
  • ด้านความมั่นคงทางสังคม
  • การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ภัยจากโรงระบาด อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
    เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว376 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.