“ผอ ปปส.กทม.”รุกงานป้องกัน สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากยาเสพติด”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ ปปส.กทม. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรมโขนเยาวชนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินส่งเสริมเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดช่วงโควิด – 19 และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนผู้ผ่านการอบรม ณ ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่าวว่าสำนักงาน ปปส.กทม. ให้การสนับสนุนงบเงินอุดหนุนฯ แก่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตทวีวัฒนา เพื่อจัดโครงการให้กับเด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยใช้ “โขน” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทย เป็นเกราะในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และลดความต้องการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเรียนโขนเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งปลูกฝังจิตสำนึก เกิดความรักและห่วงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นพื้นฐานอาชีพในอนาคตได้ กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกัน ความเป็นมาของโขน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่าโขนฝึกปฏิบัติ การฝึกท่าเบื้องต้นของโขน การทำท่าต่าง ๆ ของโขน ให้เข้ากับจังหวะเพลง และฝึกเทคนิคการสร้างท่าต่าง ๆ ของตัวละคร โดยมีอาจารย์ชูชีพ ขุนอาจ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมห้วงวันที่ 8 -22 มิถุนายน 2563 รวม 15 วัน มีเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม จำนวน 40 คน กิจกรรมในพิธีปิดวันนี้ ประกอบด้วย การรายสรุปผลการฝึกอบรม โดย นางอารีย์ แก้วดี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดปุรณาวาส การแสดงโขนตอน “พระรามข้ามสมุทร” และตอน “ยกรบ” จากเยาวชนที่ผ่านการอบรม การมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม และมีการสัมภาษณ์เยาวชนภายในชุมชน เพื่อบันทึกเทปในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ ” Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ประชาชน รวมทั้งสิ้น 65 คน

อ่านแล้ว288 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.