กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๑ กองกำลังบูรพา และ กรมป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว. “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

  การปฎิบัติงาน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ส่วนแยก ๑
กองกำลังบูรพา
และ กรมป่าไม้ จังหวัดสระแก้ว. “

“ การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “

กอ.รมน. ภาค ๑ ได้ปฎิบัติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มเติมพื้่นที่ป่าไม้ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายแดน และ ป่าชุมชน รวมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ๕๖ ชนิด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

ปัจจุบันได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกตัดต้นไม้ทำลายป่าอย่างจริงจังด้วยการจัดชุดปฎิบัติเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัดซึ่งทำให้สถานการณ์การลักลอบตัดต้นไม้ทำลายทรัพยากร ธรรมขาติ และการบุกรุกพื้นที่ป่าลดลงเป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถตรวจจับยึดไม้มีค่า ได้จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๑ ท่อน และยึดมั่นพื้นที่บุกรุกคืนได้ ๖๔๔ ไร่ ๑ งาน ๔๓
ตารางวา

อย่าพลาดติดตามชมการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑
ส่วนแยก ๑ กำลังบูรพา
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว222 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.