ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมหามาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในเยาวชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันเตรียมการรณณรงค์กิจกรรมการงดเหล้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ของพุทธศาสนิกชน และเยาวชน ในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ พร้อมการออกมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 – 2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อร่วมกันวางมาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในเยาวชน ที่ จะเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพของประเทศ ในอนาคต

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว299 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.