สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

          วันที่ 18 มิถุนายน 2563  เวลา 11. 30 น. ณ  ห้องไหมเงิน โรงแรมเอ็มแกรนด์  จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการจัดโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมกิจกรรม
นายสว่าง วีรกิจบริการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวินัย สภาพการจ้างและสภาพการทำงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน ให้มีการรับรู้ มีความเข้าใจในการให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 กรือ โควิด-19 มีการใช้ชีวิตแบบใหม่ด้วยความระมัดระวังหรือ New Normal หลังจากผ่านวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงาในอนาคตและเกิดความยั่งยืน
การจัดอบรมโครงการฯ ในวันนี้ มีระยะเวลาการอบรม 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการ จำนวน….50….คน
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว255 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.