พมจ.ร้อยเอ็ด พร้อมมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

           ร้อยเอ็ด …พมจ.ร้อยเอ็ด พร้อมมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

                      ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางเจริญศรี วงค์สม  หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนินการมาตรการมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยดำเนินการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว  มาตรการที่ 2 การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564) 

โดยสามารถแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด   มาตรการที่ 3 การกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินฯ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทางจังหวัดทราบต่อไป มาตรการที่ 4 มาตรการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ลงมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการของคนพิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากเดิมได้รับ 800 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

            ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.0-4351-1993 สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว219 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.