รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย

โควิด-๑๙ “

  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมี
ความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
การดำเนินงาน”โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด -19 “
รูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่
โคก หนอง นา โมเดล
โดยดำเนินโครงการในพื้นที่ของฟาร์มตัวย่างทั่วประเทศ จำนวน ๓๑ ฟาร์ม
โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ ๑
ศุนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
ภาค ๑ จำนวน ๓ ฟาร์ม
ใน ๓ จังหวัด ดังนี้

 1. โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
  พระราชดำริ
  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
  จังหวัดสิงห์บุรี
 2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  บ้านยางกลาง ตำบล
  สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 3. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการฯ พร้อมกันใน
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๔ พ.ค. – ๔ ก.ค.๒๕๖๓
ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ ๕ ก.ค.- ๕ ก.ย. ๒๕๖๓
ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ ๖ก.ย.- ๖ ต.ค. ๒๕๖๓
โดยมี หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ทหาร,ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสา
ได้ให้การสนับสนุนร่วมมือกันช่วยให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช๒๕๖๓
ที่ผ่านมา รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด- 19
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โดยพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่๑ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค๑
พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค๑
ประธานพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
หนองลาด อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมทั้งอัญเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับผู้ร่วมโครงการจำนวน ๕๐ คน และเยี่ยมชมพื้นที่ในการปฎิบัติงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 มากกว่า ๑๐๐คน

พร้อมสัมภาษณ์ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
นายชำนาญ เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

พลตรี ธนสิน สุขโข
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓

พันโท นพพร อธินุวัฒน์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๒
กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว455 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.