พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.สน.(ท.)พบปะ จิตอาสาพระราชทาน จาก 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ บ้านควนหรัน โดยเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “โคกหนองนา โมเดล” และรับถุงพระราชทาน เพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
         เมื่อ 4 พ.ค.63,  0900

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข.สน.(ท.)พบปะ จิตอาสาพระราชทาน จาก 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ บ้านควนหรัน โดยเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “โคกหนองนา โมเดล” และรับถุงพระราชทาน เพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง มีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน รูปแบบการดำเนินโครงการฯ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่(โคก หนอง นา โมเดล) ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.

อ่านแล้ว237 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.