“ Army Delivery “ โดย กองพลพัฒนาที่ 1 นำอาหารแจกจ่ายให้กับครอบครัวของกำลังพลพลทหาร ที่ได้รับผลกระทบของโควิด – 19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 1100 – 1200
พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 มีดำริให้ จัดกำลังพล พร้อมด้วย รถจักรยานยนตร์ จำนวน 8 คัน นำอาหารและสิ่งอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ไปส่งให้กับครอบครัวของกำลังพลพลทหาร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของกำลังพล พลทหารของหน่วย ซึ่งบางหลังคาเรือน มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่สะดวกเดินทางออกนอกที่พักอาศัย โดยผู้ได้รับมอบสิ่งของรู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่หน่วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

อ่านแล้ว315 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.