โครงการทหารพันธุ์ดี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทหารพันธุ์ดี

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เมื่อปีพุทธศักราช 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทหารกองประจำการ ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอน และกระบวนการการปลูกผัก ที่ปลอดภัยเมื่อปลดประจำการ…สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ แก่ทหารกองประจำการ ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้นำกลับไปปลูกที่บ้านของตนทำให้มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน หากมีมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน นับเป็นมงคลสูงสุดแก่ทหารที่ปลดประจำการ
โครงการ


“ทหารพันธุ์ดี”
​​ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติโดยไม่คาดคิดซึ่งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎร ได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์
ซึ่งประชาชนก็จะสามารถนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ครัวเรือนและนำมาใช้ประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อวัตถุดิบโดยไม่จำเป็นและ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผักแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ ให้กับพี่น้องประชาชน นับเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีได้อีกทางหนึ่ง
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 มีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของกำลังพล ครอบครัว และพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ตามกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงให้มีการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ภายในหน่วยทหาร
ทรงให้นำผลผลิตที่ได้นำมาบริโภค และจำหน่ายในราคาถูก
ให้กับพี่น้องประชาชน
ตามกระแสรับสั่ง กองทัพบก
กองทัพภาคที่๑
พลโท ธรรมนูญวิถี แม่ทัพภาคที่๑ จึงได้น้อมนำมาปฏิบัติตามโดยสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่๑ ขยายผลการปฏิบัติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในหน่วยทหาร ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และนำผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และนำมาจำหน่ายในราคาถูก อีกทั้ง ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชน เพื่อไปเพาะปลูกภายในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป
วันนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอนำเสนอโครงการ ทหารพันธุ์ดี ของกองทัพภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้หน่วย
ขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๑ ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
กองพลทหารราบที่ ๙ พร้อมการสัมภาษณ์
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
และ
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ พร้อมการสัมภาษณ์
พลตรี ธนสิน สุขโข
ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๑๓

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว334 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.