ร้อยเอ็ด…จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


วันนี้ (14 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมจิตร คำศรี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะลอตัว ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภค บริโภค จะขาดแคลน กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้วเห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นทางออกและเป็นทางรอดที่จะนำพาพี่น้องประชาชนให้พ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ
ประชาชน” ซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้บูรณาการ
การทำงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยการสนับสนุนของทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอ และทีมสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ จึงได้ร่วมแรง แบ่งปัน เอามื้อสามัคคี “ปลูกผักสวนครัว ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด” ขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และบุคคลทั่วไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว578 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.