“ กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาล ร่วมใจ ต่อสู้ฝ่าวิกฤติ COVID -19 “ ARMY JUST DO IT ONE TEAM ONE FIGHT

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19
ที่สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน ตามแผนของประเทศไทย และในอีกหลายประเทศ ที่ได้มีการวางแผนกันไว้อย่างเป็นระบบ จะต้องมีการเตรียมการขั้นสูงสุด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นจำนวนมาก
ทางรัฐบาล/ กระทรวงสาธารณสุขและกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 จึงได้ดำเนินการการ
เตรียมสถานที่ รองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑ ในฐานะหน่วยงาน ที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะสนับสนุนแผนการเตรียมพร้อมดังกล่าว ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้จัดเตรียมหอผู้ป่วยที่จะรองรับผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรคทั้งสามระดับ จากน้อยแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก ไปจนถึงการรองรับผู้ป่วยอาการหนัก ที่ต้องการการดูแลแบบเต็มที่สูงสุด เพื่อการดูแลรักษาพี่น้องประชาชน รวมไปถึงกำลังพล และครอบครัว อย่างเต็มกำลังความสามารถที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ในสถานการณ์ ที่ทุกภาคส่วนต้องระดมทรัพยากรอย่างเร่งด่วนออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน มาชมภาพและสถานที่ ที่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่1 ได้จัดเตรียมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19

กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19
มี ๓ ระดับ แบ่งตามอาการดังนี้

     ระดับที่ ๑ 

ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อหรือผลเลือดเป็นบวก แต่ยังไม่มีอาการปอดติดเชื้อ และไม่มีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว (Mild Case)
สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ ๑ มีทั้งหมด ๓ แห่ง
กองพันเสนารักษ์ที่ ๑ จังหวัดลพบุรี
จำนวน ๑๕๐ เตียง

กองพันเสนารักษ์ที่ ๒
จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวน ๑๕๐ เตียง

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
จำนวน ๓๐๐ เตียง

   ระดับที่ ๒ 

ผู้ปวยที่ตวจพบเชื้อหรือผลเลือดเป็นบวก มีอาการปอดติดเชื้อ และหรือมีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว (Mild Case in High Risk Group )
สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระดับที่ ๒ มีทั้งหมด ๓ แห่ง

โรงพยาบาลค่ายอดิศร
จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐ เตียง

โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถ
จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐ เตียง

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
จังหวัดราชบุรี
จำนวน ๑๐ เตียง

  ระดับที่ ๓ 

ผู้ป่วยมีอาการทางปอดอักเสบ ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ(Pneumonia with ARDS )
สถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ระดับที่ ๓ มีทั้งหมด ๒ แห่ง

โรงพยาบาลอานันทมหิดล
จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๐ เตียง

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มีจำนวน ๗๐ เตียง

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว747 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.