ส่งเสด็จอาจารย์ท่านหญิง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ส่งเสด็จอาจารย์ท่านหญิง

“อาจารย์ท่านหญิง” ของพวกเราศิษย์สาธิต มศว. ประสานมิตร ทุกรุ่นทุกคน รำลึกในพระเมตตาคุณและพระจริยวัตรแห่งความเป็นครูอันงดงามยิ่ง

■พฤษภกาสร อีกกุญชร
อันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญ
หมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลาย
สิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับ
ไว้ในโลกา■

วันอังคารที่ 24 มี.ค. 2563 หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริรวมพระชันษา 90 ปี 3 เดือน ก่อน 7 นาฬิกาของเช้าวันนี้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ ตั้งแต่ทรงมีพระชันษาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ ยังทรงเป็นพระนัดดาในจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระฐานันดรศักดิ์แต่แรกประสูติเป็น “หม่อมเจ้าหญิง” ต่อมาได้ทรงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์ตามโบราณราชประเพณี เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรีโกสีย์ กรโกสียกาจ (ขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโท) กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2504 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ (เจ้านายฝ่ายใน) ตลอดทั้งยังคงใช้คำราชาศัพท์แห่งความเป็นสมาชิกในพระราชวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกประการ

พระกรุณาอันเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระหฤทัยแห่งความเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์แห่งสยามประเทศของท่านอาจารย์หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ จะประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจศิษย์สาธิต มศว. ประสานมิตร ทุกคนตลอดไป

อาจารย์ท่านหญิงประทานสอนแก่ศิษย์ทุกคนอยู่เสมอว่าเป็นคนเก่งแล้วต้องมีความซื่อตรงนะ

คิดถึงท่านอาจารย์ครับ

กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม 2563

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อ่านแล้ว453 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.