อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. ที่ ลำห้วยนากระตึบ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆฏษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ 

        นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำเป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนมีน้ำหลากได้เกิดอุทกภัยส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้ำคือชีวิต มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อน เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างจากระบบชลประทาน ให้มีน้ำเพียงพอในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่การทำนาและเลี้ยงสัตว์ เทศบาลตำบลท่าม่วง จึงมีนโยบายที่จะบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำแบบยั่งยืน ทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

         ทั้งนี้  เทศบาลท่าม่วงได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้สนับสนุนเครื่องจักรมาดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำตื้นเขินไปแล้ว ประมาณ 15 แห่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 500,000 บาท และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 990,300 บาท เพื่อดำเนินโครงการโครงการธนาคาร น้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว โครงการนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประชาชน และเป็นต้นแบบของธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้อีกด้วย

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว333 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.