ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

         ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

               นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 

         ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ การเฝ้าระวังควบคุมโรคตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง กรณีเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือ โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค และรับทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 : กรณีโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย

         ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดใหม่   พิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด และการจัดทำแผนเผชิญเหตุตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในขณะนี้ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด และยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว412 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.