ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ตรวจติดตามแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

      ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ตรวจติดตามแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2563  ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

             วันที่  2 มีนาคม  2563  เวลา 10.00 น. นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12  ตรวจติดตามแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2563  ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ร่วมประชุมฯ

            ทั้งนี้ ประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   การตรวจติดตามปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง  ปัญหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5) และ ปัญหาการระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID 19 (โคโรนา)  

        ในเวลา 13.30 น.ได้เดินทางไปตรวจติดตาม โครงการขุดลอกบุ่งเชียงขวัญ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคง และบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทานควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งภาคการผลิตและบริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง บนพื้นที่ กว่า 700 ไร่ งบประมาณกว่า 13 ล้าน บาท แหล่งน้ำของบุ่งเชียงขวัญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและในการอุปโภค-บริโภค ซึ่งในแต่ละปีจะมีตะกอนดินไหลลงแหล่งน้ำและสะสมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเกิดวัชพืชปกคลุมทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินกักเก็บน้ำได้น้อยลง ก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร รวมไปถึงการอุปโภค-บริโภค ขุดลอกให้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความจุให้ได้มากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั้งยืนสืบไป

////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว357 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.