สภาองค์กรสาธารณประโยชน์ ประชุมขับเคลื่อนแผนงาน สร้างความเข้มแข็ง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สภาองค์กรสาธารณประโยชน์ ประชุมขับเคลื่อนแผนงาน สร้างความเข้มแข็ง
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ นายนิวัติ อินทรสมบัติ รองประธานสภา คนที่ ๑ เป็นประธานการประชุมสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.) ที่ปรึกษาสภาฯ และคณะกรรมการบริหาร พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม
มีสาระสำคัญคือ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สำนักงาน กสค. ได้จัดอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ (บอส.๔) และมีองค์กรสาธารณประโยชน์ให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘ เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภาฯ รวม ๒๔ คน ดังนี้

 1. นายนิวัติ อินทรสมบัติ​เป็น ประธานสภา
 2. นายเพชร นางาม​เป็น รองประธานสภา คนที่ ๑
 3. นายพลาชิต สุจิตโกศล​เป็น รองประธานสภา คนที่ ๒
 4. นางมัทนา กงเพ็ชร​เป็น รองประธานสภา คนที่ ๓
 5. นางนันทพร ทรงวิชา​เป็น รองประธานสภา คนที่ ๔
 6. นายพันธ์รวี ยอดมา​เป็น รองประธานสภา คนที่ ๕
 7. นายไพรวัลย์ ทองอ่อน​เป็น รองประธานสภา คนที่ ๖
 8. นายลิขิต ลิ้มรสรวย​เป็น เลขาธิการสภา
 9. นางยุพดี ไพสติ​เป็น รองเลขาธิการสภา
 10. นางขวัญใจ เฮ็นนิก​เป็น เหรัญญิก
 11. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสล่าง​เป็น นายทะเบียน
 12. นางทิพวรรณ พุทธชาติเสวี​เป็น ปฏิคม
 13. พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ ​เป็น ประชาสัมพันธ์
 14. นางธันยพัด ดีวัน​เป็น กรรมการ
 15. นางสาวศิริวัฒนา พรหมายน​เป็น กรรมการ
 16. นายสมคิด เชาว์ช่างเหล็ก​เป็น กรรมการ
 17. นายสุรสิงห์ แจ่มใส​เป็น กรรมการ
 18. นางกรองทอง ปาลอนันต์กุล​เป็น กรรมการ
 19. นายวุฒิชัย โชควิเชียรฉาย​เป็น กรรมการ
 20. นายแผน ลาภหลาย​เป็น กรรมการ
 21. นายซัลลีม ทวีมา ​เป็น กรรมการ
 22. นายประวิง เหมือนเดช ​เป็น กรรมการ
 23. นายกำพล มานุวัตร ​เป็น กรรมการ
 24. ร้อยตรี ชัชวาลย์ รังสิกรณ์ ​เป็น กรรมการ
  และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แผน ได้แก่ ๑.แผนงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ๒.แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์ ๓.แผนงานสร้างเครือข่ายกลไกระดับจังหวัด และ ๔.แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาฯ
  จากนั้นคณะกรรมการสภาองค์กรสาธารณประโยชน์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. เพื่อขอคำแนะนำในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสภาฯ ในปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหารือถึงความร่วมมือ การสานสัมพันธ์ของผู้เข้าอบรมนักบริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ ๑ -๔ เพื่อประสานและร่วมมือกันในการทำงานให้เกิดศักยภาพ และมีมิติในการทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านแล้ว479 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.