พิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันนี้ ( ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เมื่อเวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิไล จุทางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน เขาร่วมพิธี

 นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เนื่องจากในแต่ละปี สถิติการบาดเจ็บ และเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทักษะ และขาดจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุม จัดระเบียบการชนส่ง รวมทั้งการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเห็นควรนำมาตรการการศึกษาและเรียนรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยการให้ความรู้แก่นักเรียน และเยาวชน

อันถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันแก้ไข และลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้นักเรียน และเยาวชนที่ผ่านการอบรม เป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึก มีทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัยในอนาคต จึงได้จัดให้มีโครงการสนาม

จราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 318 คน กิจกรรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี โดยการให้ความรู้เกี่ยวการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และภาคปฏิบัติ

โดยการฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานสองล้อ ตามกฎจราจร ในสนามฝึกจราจรเยาวชนและมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

///////

วิเศษ นันทะศรี ภาพ/ข่าว

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว381 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.