ร้อยเอ็ด…สอศ. ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานตัวถังและสีรถยนต์ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับ ปวช. และปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

       ร้อยเอ็ด…สอศ. ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานตัวถังและสีรถยนต์ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับ ปวช. และปวส. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  

 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 31 มกราคม 2563 นายมังกร ยนต์ตระกูล ประธานที่ปรึกษา บริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด เป็นประธาน เปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับชาติ ที่ บริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัด  มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบให้อาชีวศึกษาจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่29 ประจำปี การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพตรัง และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทักษะงานสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ณ บริษัทโตโยต้าสาเกตนคร จำกัด เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถ จากการศึกษามาใช้ใน การปฏิบัติงานจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพสาขางานตัวถังและสีรถยนต์  ยกระดับทักษะฝีมือของนักเรียนนักศึกษา เข้าสู่ระดับสากล และ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 การจัดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) แข่งขันทักษะงานสีรถยนต์ ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 15 ทีม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แข่งขันทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 24 ทีม ผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนนักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากทุกภาคทั่วประเทศ รวม ทั้งสิ้น จำนวน 39 ทีม ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขัน จากบริษัท โตโยต้าสาเกตนครจำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด และได้รับการสนับสนุน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ใน การแข่งขัน จากภาคเอกชน รางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทักษะงานสีรถยนต์ ชนะเลิศ จำนวนเงิน 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ชนะเลิศ จำนวนเงิน 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว741 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.