ร้อยเอ็ด รมว.ศึกษาเปิดงานประชุมวิชาการ อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29 คาดเงินสะพัดเข้าสู่จังหวัดไม่ต่ำกว่า 40 ล้าน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด รมว.ศึกษาเปิดงานประชุมวิชาการ อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 29 คาดเงินสะพัดเข้าสู่จังหวัดไม่ต่ำกว่า 40 ล้าน 

               จ.ร้อยเอ็ด – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา องค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่น คณะผู้บริหาร สถานศึกษาภาครัฐ 376 แห่ง และเอกชน 30 แห่งจากทั่วประเทศ รวม 12,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน  คาดเงินสะพัดเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท 

             วันนี้ 31 มกราคม 2563 เวลา 18.30น. ณ ลานเวทีกลาง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เค้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ มี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายณรงค์ แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ มีนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา องค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่น คณะผู้บริหาร สถานศึกษาภาครัฐ 376 แห่ง และเอกชน 30 แห่ง จากทั่วประเทศ รวม 12,000 คน เข้าร่วมงาน คาดมีเงินสะพัดเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

             นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้อาชีวศึกษาภาคทุกภาค จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ทุกปีการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ ทุกภาคได้ดำเนินการจัดงานประจำปีการศึกษา 2562เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อยทั้ง 5 ภาค และขณะนี้ทุกภาค ได้มาร่วมกันจัดงานประชุมๆ ในระดับชาติ โดยได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และครั้งนี้เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 29 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 30 มกราคม- 3กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้พื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด และโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น เป็นสถานที่ในการดำเนินการ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสถานศึกษา จำนวน 419 สถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จากทุกสาขาวิชา จำนวน 104 รายวิชา การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE นิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศการให้บริการสอน 108 อาชีพ และการให้บริการ Fix it Center ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานประกอบการอีกหลายแห่ง ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และการจัดการแข่งขันทักษะในหลายรายวิชา 

อนึ่ง การจัดงานๆ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสามีแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก และรู้คุณค่าในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักในการสร้างงาน สร้างรายได้ในระหว่างเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการจัดงานฯ ดังนี้เพื่อให้การดำเนินงานจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ในทุกสถานศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งให้สมาชิกองค์การฯ ครูที่ปรึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม นำแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการวิชาชีพให้ก้าวสู่สากล และส่งเสริมภาพลักษณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน

            ในโอกาสนี้ ประธาน ได้กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มีอุปการคุณ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดีเด่น ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ ที่ดำเนินกิจกรรมตีเด่น ที่มาร่วมกิจกรรม ในงานครั้งนี้

 ///////////////////////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว741 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.