รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE เกษตรร้อยเอ็ด สู่ไทยแลนด์ 4.0

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE เกษตรร้อยเอ็ด สู่ไทยแลนด์ 4.0

    วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE เกษตรร้อยเอ็ด สู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยมี มีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน จากโรเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านเกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพเกษตรสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งเป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป วิทยาลัย ฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหาจัดการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนก่งและมีความสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาถูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2552 ปีกาศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2561 ยังความปลื้มปิติแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างสูง 

วิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลการศึกษาสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้สนใจชมผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคคลภายนอกที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และนอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดอาชีวศึกษา มีห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ (Super Gold) 4 ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ห้องเรียนพฤกษศาสตร์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทวิชาประมง ห้องเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Aquaculture Economic Classroom)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ห้องเรียน Spread Sheet Room และประเภทวิชาสามัญ ห้องเรียน English Edutainment Room โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษาภายใต้การวิจัยและพัฒนาการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกระดับ

การจัดงานฯ ครั้งนี้ ได้มีการจัดขบวนพาเหรดอัญเชิญเกียรติบัตรและโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระทาน 3 ปีการศึกษา รวมทั้ง มีการจัดแสดงนิทรรศการของแผนกวิชาการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) การจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล (ARAVA) การนำเสนอผลงานของนักศึกษา อศ.กช. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. และยังมีหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วย

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว660 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.