อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ที่ วิทยาเขตร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ที่ วิทยาเขตร้อยเอ็ด

           วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุต พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร อดีตรองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย คณาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับ 

            พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร.  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวถวายรายงานว่า  วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นวิทยาเขตลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งเมื่อ พุทธศักราช 2535 โดย พระราชธรรมานุวัตร (ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระประภัสสรมุนี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และพระธรรมฐิติญาณ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสารสุธี) เจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขต ชื่อ “วิทยาเขตร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เป็นวิทยาเขตที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน พ.ศ. 2537 พระเทพวิสุทธิมงคล (ขณะดำรงสมศักดิ์ที่พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ได้มองเห็นสภาพอาคารเรียนและห้องเรียน ณ ที่ตั้งชั่วคราววัดเหนือ  ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ทำสัญญายินยอมและอนุญาตให้ใช้ที่ดินเนื้อที่ 101 ไร่ 98 ตารางวา ที่วัดศรีทองไพบูลย์วราราม (วัดบ้านเหล่าสมบูรณ์) ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารต่าง ๆ ให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นการถาวรจนถึงปัจจุบัน  วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 คณะ 10 สาขาวิชา  ได้แก่ คณะศาสนาและปรัชญา  สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง คณะศึกษาศาสตร์ มี 4 สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาโท  3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิขาพุทธศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์  ระดับปริญญาเอก1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนักศึกษา รวมทั้งสิ้น   739 รูป/คน

           พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวให้โอวาท อำนวยพร และให้กำลังใจ คณาจารย์และนักศึกษา ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไป ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือความเป็นเลิศทางวิชาการตามพุทธศาสนา

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ รายงาน

อ่านแล้ว384 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.