จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

           จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี 2563 – 2564  ณ วัดมิ่งเมือง ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ธรรมยุต พระเถรานุเถระ  วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอเสลภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสาขาสันติภาพและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และเมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2562  ได้ประกาศให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสาขาสันติภาพประจำวาระปี 2563- 2564  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระมหาเถระพี่ชาวไทยเคารพนับถือได้รับสมญานามว่าบูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรมเนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตรและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดและได้วางแนวทางการปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนา อบรม สั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงค์กรรมฐานออกจาริกธุดงค์และเผยแพร่ธรรมะเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจศึกษาหลักธรรมคำสอน และวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามากขึ้น นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทยสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน  จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยและชาวโลก ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น พิธีสังฆทาน พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาและจัดนิทรรศการ ชีวประวัติ หลักตามคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณคุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนอันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุอธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว687 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.