ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

    ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

 เมื่อวันที่  9 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนา

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นรากฐานการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในชุมชนท้องถิ่น และมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพn

  มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 203 แห่ง

///////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว494 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.