อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ปี 2562

 วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับผู้บริหารอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมการแถลงข่าวงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ชาติชาย เกตุพรม ที่ปรึกษาค้นมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรและประมง เป็นประธานในการแถลงข่าว ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  นางสาธิต ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เลขานุการคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับชาติ  นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นายรุ่งโรจน์ ไชยชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นายประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  และ พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว 

 ทั้งนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการให้กับมวลสมาชิกนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ประกอบด้วย 2 เป้าหมายคือเป้าหมายให้สมาชิกเป็นคนดี และมีความสุข และเป้าหมายคนเก่ง และมีความสุขกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมมวลสมาชิกองค์การนักวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562  จัดกิจกรรมให้มวลสมาชิกองค์การระดับชาติสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อตนเองและต่อครอบครัว เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ   โดย เป็นการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภาค เพื่อมาแข่งขันสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ

 การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วย ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จัดการแข่งขันจำนวน 41 ทักษะ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม อุสาหกรรมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการแข่งขันจำนวน 32 ทักษะ  ทักษะพื้นฐาน จัดแข่งขันจำนวน 24 ทักษะ  ทักษะหลักสูตรวิชาชะระยะสั้น จัดแข่งขันจำนวน 4 ทักษะ  รวมการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 101 ทักษะ จะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการ และแข่งขันทักษะ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 12,000 คน

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว342 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.