หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

“หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดย  นายวัชรพล สุนทระศานติก  เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, นางวนิดา อินทรเกษตร จินดารัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด 43 ท่าน  เข้าเยี่ยมชม สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่    ในโครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่, นางรัตนา ตฤษณารังสี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ นายชินดนัย แซ่เจ่า ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม สถาบันฯ นายไพโรจน์ สังขวิภา วิศวกร สถาบันฯ ได้ให้การต้อนรับเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมคณะ ฯ

ในการนี้ นายอรรถการ ตฤษณารังสี ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “หลักคิด กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างไร”  เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้นำความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5G ที่จะมาในอนาคต ศาสตร์สหวิทยาการ สร้างเครือข่าย เป็นความรู้  –  สร้างความรู้ เป็นเครือข่าย 

เพื่อให้คณะผู้เข้าอบรมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้สร้างความสัมพันธ์กันในระหว่างองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการปฎิบัติงานที่ดี 

อ่านแล้ว478 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.