TSPCA จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร B.L.H.ชั้น 8 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร มีการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เช่น ดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา น.สพ.ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นต้น


ทั้งนี้รายละเอียดการประชุม จะมีการจัดทำแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เกิดความเมตตากรุณารักสัตว์อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ ในอันจะป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตั้งแต่ต้นเหตุและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน โดยจะมีรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การค้นหาโรงเรียนนำร่องต้นแบบที่ดีที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความเมตตากรุณาต่อสัตว์ และจะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศไทย การจัดค่ายเยาวชนคนรักสัตว์ การใช้ศิลปะเป็นสื่อนำการเรียนรู้ การอ่านหรือเล่านิทานเกี่ยวความเมตตากรุณาต่อสัตว์ การอบรมแกนนำและอาสาสมัครเพื่อเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ การประกวดคลิปภาพยนตร์สั้น และจัดทำสื่อการเรียนการสอน เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ


สำหรับโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนกระทั่งปี พ.ศ.2549 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น นำกิจกรรมโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนออกเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่สังกัดภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่า เกิดความเมตตากรุณาและปฏิบัติต่อสัตว์นั้นได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

อ่านแล้ว624 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.