ประชุม คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร ( ปสส. ) ครั้งที่ 20/2562

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ประชุม คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร ( ปสส. ) ครั้งที่ 20/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ 

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าประชุม คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร ( ปสส. ) ครั้งที่ 20/2562 

โดยผู้ร่วมประชุม มี สส หลายท่านเช่น นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,นายวิรัช 

รัตนเศรษฐ, นายนริศ ขำนุรักษ์ , 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  และนายวิเชียร ชวลิต เป็นต้น 

โดยบรรยากาศประชุมเป็นหัวข้อ การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 

(สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง)ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 และระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

              – รับทราบมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 18/2562 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 19/2562 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 

วาระที่ 4เรื่องเพื่อ พิจารณา

                 4.1ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 

(สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง)ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  

               4.2 ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562  

      -กระทู้ถามทั่วไป จำนวน 3 กระทู้

           1. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เรื่อง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

            2. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เรื่อง ปัญหาการใช้พื้นที่สนามกีฬาห้วยขวางของการเคหะแห่งชาติ 

            3. นางผ่องศรี แซ่จึง เรื่อง ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

        – กระทู้ถามแยกเฉพาะ จำนวน 4 กระทู้ 

            1. นางอนุรักษ์ บุญศล เรื่อง การขุดลอกที่ “บึงคำอ้อ” บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาในหมู่บ้าน 

            2. นายกนก วงษ์ตระหง่าน เรื่อง ปัญหาการเข้าซื้อกิจการมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย 

             3. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ จำนวน 2 กระทู้ ได้แก่ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและดูแลคุณภาพชีวิตของทารกในครรภ์มารดา และเรื่อง ขอให้ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชาวมอญในชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน

และพิจารณาระเบียบครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

อ่านแล้ว410 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.