ชมรมและสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเสวนา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กหรือเพื่อใคร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ชมรมและสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเสวนา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กหรือเพื่อใคร

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ธันวาคม 2562   ชมรมและสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายประจวบ นาก้อนทอง ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุกิจ เดชโภชน์ นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเสวนาสมาชิกชมรมและสมาคมครูร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสวนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กหรือเพื่อใคร ที่โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เขต  2 และเขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมเสวนาและเป็นสักขีพยาน  มีสมาชิกชมรมและสมาคมครู เข้าร่วมเวทีเสวนา กว่า 400 คน 

             นายประจวบ นาก้อนทอง ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ชมรมและสมาคมครูร้อยเอ็ด  เป็นองค์กรครูมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และพิทักษ์เรียกร้องสิทธิ์ รักษาสิทธิ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง  จากการที่ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช…….คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คำสั่งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ยังมีแนวคิดไม่สอดรับกัน  สมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดประชุมเสวนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดการศึกษาเดินหน้าไปได้อย่างมีคุณภาพ 

            การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายปรีดี บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน  นายสานิตย์  พลศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 เขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  

//////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

สุทธิชัย อุปปะ(เต็ม ข่าวไทยนิวส์)

รายงาน

อ่านแล้ว2115 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.